Våra värderingar

1 TVÅ GRABBAR2

Skolans arbete vilar på gemensamma värderingar och regler som respekteras av alla. Skolans gemensamma värderingar, normer och förväntningar vill vi ska förmedlas av en samstämmig och enig personal.

Med individen i fokus

Att lära är en individuell process med hög komplexitet. Med respekt för elevens behov och förutsättningar vill vi tillsammans bygga upp elevens förmåga att ta ett ökat ansvar för sitt lärande i samarbete med sin mentor och övriga lärare på skolan. En respektfull, intresserad och konkret dialog är i det arbetet en framgångsfaktor.

Positiva förväntningar och positiv bekräftelse

Positiva förväntningar ska alltid stöda eleven i dennes utveckling och tyngdpunkten ligger i en positiv bekräftelse av varje elev och dennes insatser. Ett väl utvecklat samarbete med hem och föräldrar stöder skolan i dess arbete med varje elev.

Gott samarbete

Föräldrar involveras regelmässigt i såväl utvärdering och dialog på ett ändamålsenligt sätt. Vår strävan är att samarbetet mellan ledning, personal, elever och föräldrar alltid ska vara bästa möjliga och för elevens bästa.

Höga mål

Ledning och personal har tydliga och gemensamma mål och visioner för skolans arbete där elevernas framgångar följs upp på ett systematiskt och regelmässigt sätt. Vårt mål är också att eleven är väl insatt i sitt eget lärande och sin utveckling. Förutsättningarna för ett effektivt lärande ska därför utvärderas regelbundet inom skolan av huvudman, rektor och personal gemensamt.

Likabehandling

Här kan du del av vår gemensamma plan mot diskriminering och kränkande behandling. Varje skolas lokala del av planen finns väl synlig på skolan.

Plan mot kränkande behandling