Personuppgiftspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning inom EU som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den ersatte Personuppgiftslagen (PuL) och ställer större krav på tillämpning. Lagen handlar om individens rätt till sina egna personuppgifter, sin personintegritet och hur denna ska skyddas. För att uppfylla vår lagenliga skyldighet har vi upprättat en personuppgiftspolicy och rutiner som gör det möjligt för dem som kommunicerar med oss, för anställda, eller arbetar för oss att utöva sina rättigheter. Detta är vår personuppgiftspolicy:

Thea Privata Grundskola verkar inom den offentliga sektorn i Sverige som en fristående aktör inom skola och utbildning. Genom starkt ledarskap och ett skickligt kollegium av professionella och behöriga lärare som samarbetar med elever och vårdnadshavare för en god värdegrund vill vi ge våra elever ökade möjligheter. Våra insatser ska ge förutsättningar för framtida studier och goda yrkesval och bidra till en positiv personlig utveckling i enlighet med skolans samlade nationella styrdokument för grundskolans uppdrag.

I verksamheten vill vi vara klara och tydliga i vår information och kommunikation om hur vi använder personuppgifter (PU). Detta innebär att vi:

 • informerar om användning och ändamål,
 • respekterar och skyddar de PU vi mottagit,
 • informerar om individens rätt att
  • ge och ta tillbaka samtycke
  • begära registerutdrag,
  • invända mot användningen av PU,
  • begära rättelser och raderingar av PU,
  • begära överföring av PU till annan personuppgiftsansvarig
 • endast sparar PU för att uppfylla lagkrav så länge som krävs i tid,
 • endast använder PU för andra ändamål med berörd persons samtycke,
 • även sparar PU för s k. ”tredje person” om detta inte medför oproportionerligt merarbete för oss,
 • övervakar vår behandling av PU.

Denna policy är ett åtagande för ledning och övriga medarbetare att behandla personuppgifter enligt denna policy, dokumenterade rutiner samt gällande lagstiftning.